Klachten

Uw kind is bij de medewerkers van kinderopvang ‘t Veldmuisje in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets niet naar behoren gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Het beleid van t Veldmuisje is gericht op een open communicatie met de ouders/verzorgers. De leidsters staan open voor feedback over alle zaken die uw kind aangaan. Als u vragen en/ of opmerking heeft, dan horen wij dat graag van u.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn; te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. We hopen hier natuurlijk altijd samen uit te kunnen komen.

Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de manager. U kunt uw klacht of vraag ook mailen naar info@t-veldmuisje.nl.

Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken. Mogelijk is er meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Het klachtenloket Kinderopvang is verbonden aan de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.


Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als
– De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
– De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.

In 2019 waren wij geschilvrij

Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding